Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van deze internetsite
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van Prevenda Makelaardij, www.prevendamakelaardij.nl. We verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze diensten. Prevenda Makelaardij spant zich in om de informatie die zij op deze site aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Informatie van derden en  onze diensten
Wanneer de Prevenda Makelaardij hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Prevenda Makelaardij de op of via deze internetsite aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Prevenda Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Prevenda Makelaardij niet geverifieerd.

Gebruik van deze internetsite
Het is niet toegestaan om nieuws of informatie van deze site over te nemen zonder toestemming van Prevenda Makelaardij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@prevendamakelaardij.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
Prevenda Makelaardij of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prevenda Makelaardij of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Prevenda Makelaardij behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kunt u verkrijgen op het volgende email adres: info@prevendamakelaardij.nl.